Statická kancelária pre Vašu stavbu

Komplexné spracovanie projektovej dokumentácie od územného riešenia cez projektovanie po autorský dozor pri realizácií stavebného diela.

Ponuka riešení

Poskytujemé celú škálu statických projektových služieb

Zaoberáme sa novostavbami ale aj rekonštrukciami stavieb občianskeho a priemyselného charakteru.

Projekt pre realizáciu stavby

Spracujeme priestorový tvar monolitických konštrukcií ako aj presné uloženie výstuže.

Optimalizácia konštrukcií

Vypracujeme optimalizáciu už existujúceho statického riešenia bezplatne.

Autorský dozor

Zabezpečíme autorský dozor, ktorý prebieha priamo na stavenisku počas realizácie stavby.

Stavebné povolenie

Vypracujeme odhad stavebného materiálu nosných konštrukcií, množstvo betónu, výstuže a iné.

Otázky a odpovede

Nenašli ste odpoveď na svoju otázku? Napíšte nám správu a odpovieme Vám.

Optimalizácia slúži na presnejší a konkrétnejší návrh statického riešenia stavby alebo konkrétnejšie - daného stavebného prvku. V tomto kroku projektovania sa zohľadňujú viaceré aspekty.

Výsledkom je najlepší návrh z pohľadu finančného alebo z pohľadu náročnosti prác.

V praxi sú však aj prípady, keď je potrebné návrh stavby optimalizovať z časových dôvodov. Vtedy je cieľom optimalizácie urýchliť čas výstavby a to aj za cenu vyšších finančných nákladov.

Optimalizácia by mala prebiehať automaticky pri vyšších stupňoch projektovej dokumentácie. V štádiu zhotovovania realizačného projektu je priestor na konkrétnejší a hospodárnejší návrh.

Optimalizovať je potrebné, keď do výstavby vstupujú jasne definované vonkajšie podmienky alebo možnosti a podmienky zhotoviteľa stavby. Či už ide o voľbu a dostupnosť materiálu v danom regióne, dopravné náklady, alebo preprava nadrozmerných nákladov (najčastejšie stropných alebo strešných nosníkov).

Všetky tieto činitele ovplyvňujú cenu alebo dobu výstavy a už pri ich malých zmenách môžu nastať veľké finančné alebo časové úspory.

V prípade 3D statického výpočtu sa rieši stavba ako celok, nie ako jednotlivé charakteristické časti stavebného diela. V priestorovom výpočte je vymodelovaná celá stavba z konkrétnych materiálov s konkrétnymi fyzikálno - mechanickými vlastnosťami.

Za najväčší prínos považujeme presné určenie vzájomného vplyvu susedných nosných konštrukcií a následný hospodárny návrh. V priestorovom 3D návrhu je jednoduchšie určiť tuhosť stavby ako celku a následný návrh hrúbky a materiálovej charakteristiky celého nosného systému.

V prípade použitia priestorového modelu je presne vypočítaný prenos a tok síl z najvyšších častí konštrukcie, cez stropne dosky, steny a stĺpy až do základových konštrukcií.

Pri našich projektoch statiky vie zabezpečiť autorský dozor, ktorý prebieha priamo na stavenisku počas realizácie stavby.

Jednou z úloh autorského dozoru je aj dohľad nad správnosťou pri realizácií stavby podľa projektovej dokumentácie. Je to akoby ďalšia kontrola, ktorá podlieha priamo investorovi, zaručuje odstránenie prípadných nedostatkov a zvyšuje kvalitu realizovaného diela.

V rámci realizačnej dokumentácie prebiehajú komplexné statické výpočty navrhovaných stavieb v 3D modeli. Všetky konzultácie, ktoré sa vyžadujú vo fáze spracovania výkresovej dokumentácie, prebiehajú s využitím virtuálneho priestorového modelu.

V realizačnej časti projektu spracujeme priestorový tvar monolitických konštrukcií ako aj presné uloženie výstuže, oceľových prípadne drevených konštrukcií.

Vypracujeme optimalizáciu už statického riešenia bezplatne.

Investorom a realizačným firmám ponúkame nový prepočet statiky ako aj nové vyhotovenie výkresovej dokumentácie statiky. Až po prvotnom prepočte sa určí výška honoráru, a to v závislosti od ušetreného materiálu oproti pôvodnému statickému riešeniu.

Dávame do pozornosti článok na Wilio kde nájdete detailnejší popis služieb.

O nás

Statická kancelária CotzurConstruct

Whitney leaning against a railing on a downtown street

Pôsobíme v oblasti statiky a stavebníctva na celom území Slovenskej republiky. Poskytujeme komplexné spracovanie projektovej dokumentácie od územného riešenia cez projektovanie po autorský dozor pri realizácií stavebného diela.

Vďaka vysokej technologickej vzdelanosti optimalizujme naše statické riešenia do takej miery, aby boli jednoducho realizovateľné a finančne nenáročné. Pri hľadaní vhodného statického riešenia využívame moderné výpočtové postupy a metódy, ktoré zaručujú funkčnosť stavby počas celej doby užívania pri použití optimálneho množstva stavebného materiálu.

Keďže každá stavba je jedinečná, je potrebné ku každému projektu pristupovať zodpovedne. K tomu nám pomáhajú statické výpočtové programy, ktorých výpočty sú založené na metóde konečných prvkov.

Pri vyhotovovaní výkresovej dokumentácie takisto používame priestorové 3D modely, ktoré nám jednoduchšie pomáhajú odhaliť prípadné konštrukčné nedostatky, a z ktorých následne generujeme výkresovú dokumentáciu. Vďaka tomu vieme tieto informácie vo formáte "bim" odovzdávať projektantovi, respektíve investorovi už vo fáze projektovania stavby.

Sme držiteľom autorizačného osvedčenia SKSI v kategórií statika stavieb.

Napíšte nám

Pomôžeme Vám s novostavbami ale aj rekonštrukciami stavieb občianskeho a priemyselného charakteru.

Adresa

Vyšný Klátov 176

044 12 Košice - okolie

Telefonický kontakt
+421 908 660 287
Zadajte svoje meno.
Email je v nesprávnom tvare.
Zadajte číslo vo formáte 0xxxyyyzzz alebo +421xxxyyyzzz
Napíšte Vašu správu.

Odoslaním súhlasíte so spracovaním osobných údajov za účelom spätného kontaktovania.

Zadajte aspoň 1 kontaktnú informáciu - email alebo tel.
Správa bola odoslaná.

Referencie